Proszę wpisać szukaną frazę

Informacja o realizowanej strategii podatkowej w roku podatkowym trwającym od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

Niniejsza informacja o realizowanej strategii podatkowej Dan Cake Polonia sp. z o.o. w roku podatkowym trwającym od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. (dalej: 2020 rok) została sporządzona i podana do publicznej wiadomości zgodnie z art. 27c ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, Dz.U. z 2020 r. poz. 1406).

Realizowana strategia podatkowa

  1. Informacje o stosowanych przez Dan Cake Polonia sp. z o.o. procesach oraz procedurach dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie.
W Dan Cake Polonia sp. z o.o. wdrożono szereg procedur i procesów adekwatnych dla profilu, skali i stopnia złożoności prowadzonej działalności gospodarczej. Obszary objęte w Dan Cake Polonia sp. z o.o. dedykowanymi procedurami i procesami obejmują przede wszystkim zagadnienia związane z prawidłowym, rzetelnym i terminowym rozliczaniem zobowiązań podatkowych:
  1. Informacje o stosowanych przez Dan Cake Polonia sp. z o.o. dobrowolnych formach współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej.
W 2020 roku Dan Cake Polonia sp. z o.o. nie stosowała jakichkolwiek dobrowolnych form współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej.
  1. Informacje o realizacji przez Dan Cake Polonia sp. z o.o. obowiązków podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wraz z informacją o liczbie przekazanych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych, z podziałem na podatki, których dotyczą.
W 2020 roku Dan Cake Polonia sp. z o.o. realizowała w Polsce obowiązki podatnika podatku dochodowego od osób prawnych, podatku od towarów i usług, podatku od nieruchomości, podatku akcyzowego oraz podatku od środków transportu. Dan Cake Polonia sp. z o.o. była również płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składek ZUS. W 2020 roku Dan Cake Polonia sp. z o.o. przekazała Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej jedną informację o schematach podatkowych, na podstawie art. 86j ustawy Ordynacja podatkowa. Informacja złożona przez Dan Cake Polonia sp. z o.o. dotyczyła podatku dochodowego od osób prawnych.
  1. Informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Dan Cake Polonia sp. z o.o., w tym podmiotami niebędącymi rezydentami podatkowymi Rzeczypospolitej Polskiej.
W 2020 roku Dan Cake Polonia sp. z o.o. realizowała następujące transakcje z podmiotami powiązanymi, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego:
  1. Informacje o planowanych lub podejmowanych przez Dan Cake Polonia sp. z o.o. działaniach restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych podatnika lub podmiotów powiązanych
W 2020 roku Dan Cake Polonia sp. z o.o. nie podejmowała, ani nie planowała działań restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych Dan Cake Polonia sp. z o.o. lub podmiotów powiązanych z Dan Cake Polonia sp. z o.o.
  1. Informacje o złożonych przez Dan Cake Polonia sp. z o.o. wnioskach o wydanie:
W 2020 roku Dan Cake Polonia sp. z o.o. nie złożyła wniosku o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej. W 2020 roku Dan Cake Polonia sp. z o.o. złożyła jeden wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych. W 2020 roku Dan Cake Polonia sp. z o.o. nie złożyła wniosku o wydanie wiążącej informacji stawkowej. W 2020 roku Dan Cake Polonia sp. z o.o. nie złożyła wniosku o wydanie wiążącej informacji akcyzowej.
  1. Informacje dotyczące dokonywania rozliczeń podatkowych Dan Cake Polonia sp. z o.o. na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wskazanych w odpowiednich aktach wykonawczych oraz w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych.
W 2020 roku Dan Cake Polonia sp. z o.o. nie dokonywała rozliczeń podatkowych na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wskazanych w aktach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11j ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i na podstawie art. 23v ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanym na podstawie art. 86a § 10 Ordynacji podatkowej.

***